Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn (23/1/1916- 23/1/2016)

Người đặt nền móng cho hệ thống lý luận CAND

15/01/2016 - 18:21

Là người dành nhiều thời gian nghiên cứu về và có nhiều bài viết đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài lực lượng CAND về Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn, Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban - Viện trưởng viên nghiên cứu Lịch sử CAND cho biết: “Bộ trưởng là người có tầm nhìn chiến lược trong chỉ đạo các mặt công tác Công an, đồng thời là một cán bộ lãnh đạo giàu tâm huyết, thấu hiểu thực tiễn lịch sử công tác Công an, đặc biệt  chú ý công tác xây dựng và bồi đắp phát triển hệ thống lý luận Công an nhân dân. Nếu tổng kết riêng về vấn đề này phải nói là rất dày dặn. Điều này được minh chứng là trong suốt 28 năm liên tục với cương vị đứng đầu lực lượng CAND  ngoài việc luôn chú trọng chỉ đạo nghiên cứu, học tập, kế thừa, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm công tác Công an của các nước bạn, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đồng thời hết sức coi trọng, ưu tiên công tác tổng kết lịch sử, tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc đấu tranh chống phản cách mạng ở Việt Nam để góp phần bổ sung, phát triển lý luận CAND”.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, trong công tác xây dựng và phát triển hệ 

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban - Viện trưởng Viện Lịch sử CAND

thống lý luận CAND, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cụ thể, cố Bộ trưởng chỉ rõ: “Thực tế hết sức sinh động, hết sức phong phú, luôn luôn thay đổi, luôn luôn phát triển. Lý luận phải từ thực tế mà ra… Trong công tác, chúng phải hết sức coi trọng lý luận, nhưng đồng thời phải đặc biệt chú ý nghiên cứu tình hình thực tiễn. Chính do giải quyết những vấn đề thực tiễn mà đề ra được lý luận. Từ rút kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm, khái quát hóa đề ra thành quy luật, nguyên tắc như thế thành lý luận…”. 

Đối với Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, việc tổng kết kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn các mặt công tác Công an và nghiên cứu khoa học chính là con đường cơ bản nhất, ngắn nhất, biện pháp tốt nhất, có hiệu quả nhất để phát triển lý luận CAND. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn từng nói: “Muốn sáng tạo cái mới, phải đi theo kịp những kinh nghiệm mới nhất, những sáng tạo mới nhất… Như thế là muốn sáng tạo phải rút kinh nghiệm tổng kết kinh nghiệm những việc đã qua… Ta cứ tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, nhưng chưa đủ, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải đi từ chuyên đề rồi đến cái chung, đến những vấn đề cơ bản hơn…”. 

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo về tăng cường nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật trong CAND tại Hội nghị Tổng kết thi đua năm 1978 của Cục KG1

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ ra một bài học thành công của công tác lý luận CAND Việt Nam là phải “từ việc rút kinh nghiệm lẻ tẻ, chúng ta có thể hệ thống hoá lại thành những kinh nghiệm lớn. Phải dành thì giờ để suy nghĩ một cache khái quát, kiên quyết khắc phục tình trạng chỉ làm việc sự vụ…”. Với cách tiếp cận biện chứng và phương pháp tư duy khoa học, logíc như thế, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành nhiều tổng kết chuyên đề công tác nghiệp vụ, công tác chuyên môn, công tác xây dựng lực lượng để đúc rút kinh nghiệm, rút ra những vấn đề có tính quy luật của cuộc đấu tranh. 

Con đường từ tổng kết thực tiễn đến tích luỹ kinh nghiệm là phương pháp, cách làm mà Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn luôn coi trọng và thực hành thường xuyên trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban- Viện trưởng Viện nghiên cứu Lịch sử CAND chia sẻ: trải qua thời gian đã cho thấy giá trị của những đóng góp của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn về phương diện chỉ đạo lý luận, về phương diện chỉ đạo thực tiễn và về những thành công, kinh nghiệm mà các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an trước đây để lại trong cuộc đấu tranh bảo đảm an ninh trật tự.

Ngay khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt, ngày 9-7-1965, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã ra Chỉ thị số 15NC/TK về tổng kết “Đấu tranh chống phản cách mạng và xây dựng lực lượng CAND”, xác định rõ 14 vấn đề quan trọng cần tập trung đi sâu nghiên cứu, tổng kết và đi liền với nó là việc thành lập Ban Nghiên cứu tổng kết trực thuộc Bộ trưởng do đồng chí trực tiếp chỉ đạo gồm 19 đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cao cấp, từng trải, có nhiều kinh nghiệm. 

Qua tổng kết những vấn đề rút ra không chỉ có giá trị thực tiễn phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh của lực lượng Công an lúc đó, mà còn có giá trị lý luận to lớn, bổ sung vào kho tàng lý luận CAND Việt Nam. Một trong những ví dụ điển hình về tầm nhìn chiến lược của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, là ngày 6-1-1974, Bộ trưởng đã ký Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu khoa học Công an và xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy nghiên cứu khoa học Công an đi vào nền nếp, có hiệu quả. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chính là người khai sinh hoạt động nghiên cứu khoa học Công an và là người sáng lập cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành đầu tiên của CAND Việt Nam.

:Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công tác nghiệp vụ hình sự, tổ chức tại trường sỹ quan An ninh nhân dân (nay là Học viện ANND) năm 1978
Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công tác nghiệp vụ hình sự, tổ chức tại trường sỹ quan An ninh nhân dân (nay là Học viện ANND) năm 1978

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị lý luận, thực tiễn được hoàn thành và xuất bản. Những thành quả nghiên cứu, xây dựng lý luận CAND trong thời gian đồng chí Trần Quốc Hoàn làm Bộ trưởng đã để lại cho ngành Công an một hệ thống lý luận khoa học Công an vô cùng quý giá, có tính thực tiễn rất cao, góp phần định hướng, chỉ đạo các hoạt động thực tiễn công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự cũng như xây dựng lực lượng  một cách có hiệu quả.Thiếu tướng Phan Văn Lai- Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLLCAN (nay là Tổng cục Chính trị CAND- Bộ Công ) nhớ lại rằng: “Đồng chí cố Bố trưởng ngoài việc thể hiện tình cảm rồi, còn truyền được cảm hứng cho cán bộ chiến sỹ của mình một niềm tin để từ đó có tính kiên định, lập trường vững chãi , tin tưởng tuyệt đội và trung thành vào sự nghiệp cách mạng”.         

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại lễ thành lập Viên Khoa học hình sự, năm 1978

Hệ thống lý luận mà Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã dày công chỉ đạo xây dựng, hệ thống đã, đang và mãi là tài sản quý giá để các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an nghiên cứu, học tập, tiếp tục bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đấu tranh giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Thực hiện: Đình Tú

Ý kiến bạn đọc:

Xem thêm bình luận

Viết bình luận