Câu chuyện cảnh giác

Thảm rượu mật

Để có được cuộc sống hòa bình hôm nay, rất nhiều người thuộc thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương, thậm chí hy sinh tính mạng